Ekologické poľnohospodárske produkty..

Informácia
o spracúvaní osobných údajov
prostredníctvom kontaktného formulára

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť
POĽNONÁKUP LIPTOV a. s.,
1. mája 1849,
031 04  Liptovský Mikuláš,
IČO: 31 562 761,
email:
msintajova@polnonakup.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo6@proenergy.sk

Všeobecný popis

V prípade ak nám pošlete správu prostredníctvom webového kontaktného formulára, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom vybavenia vašej elektronickej korešpondencie. Podľa predmetu a obsahu vašej správy sa spracúvanie môže vykonávať  v rámci plnenia zmluvného vzťahu, alebo predzmluvného vzťahu s vami (poskytovanie informácií o našich produktoch/službách, rokovanie o zmluve, plnenie zmluvy, vybavovanie reklamácií a pod.), plnenia zákonnej povinnosti (napr. oznamovanie protispoločenskej činnosti, vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, správa registratúry), alebo v rámci oprávneného záujmu (napr. vybavovanie sťažností, vedenie evidencie obchodných partnerov, spracovanie neočakávanej/nevyžiadanej komunikácie).

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je:
  spracovanie elektronickej korešpondencie prijatej prostredníctvom webového kontaktného formulára
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
  (1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: plnenie zákonnej povinnosti,
  (2) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvné, predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou,
  (3) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.
 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:
  fyzické osoby – odosielatelia elektronickej korešpondencie.
  Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:
  osobné údaje – identifikačné a kontaktné napr. meno, priezvisko, e – mailová adresa, iné údaje dobrovoľne uvedené v rámci komunikácie.
 3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom
  Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
  (1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
  -iný právny predpis

  (2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
  (3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
  (4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
  (5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo dotknutá osoba.
 6. Doba uchovávania osobných údajov
  Vedenie korešpondencie 5 rokov.
 7. Profilovanie
  Neuskutočňuje sa.
 8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Poskytnutie osobných údajov vykonáva dotknutá osoba dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy. Podľa predmetu a obsahu vybavovanej korešpondencie sa môže vyžadovať poskytnutie osobných údajov (plnenie zákonnej povinnosti, alebo požiadavky v rámci plnenia zmluvných alebo predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou). V prípade neposkytnutia osobných údajov, prevádzkovateľ nemusí byť schopný zabezpečiť vybavenie elektronickej korešpondencie.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: msintajova@polnonakup.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.